ေနာေနာ္ – အကန္႕အသတ္မရွိ

၀၁။ Intro
၀၂။ ၾကိဳး
၀၃။ အကန္႕အသတ္မရွိ
၀၄။ မြန္ျမတ္ျခင္း
၀၅။ ပံုသြင္းပစ္မယ္
၀၆။ မလွည့္စားနဲ႕
၀၇။ နိဒါန္း
၀၈။ မဟုတ္ေတာ့ဘူး
၀၉။ ဘယ္ေတာ့မွတို႕မေ၀းဘူး
၁၀။ ေအးေဆးပဲ
၁၁။ လူသားတိုင္း

သီခ်င္းရယူရန္…
MEdiafire


52 thoughts on “ေနာေနာ္ – အကန္႕အသတ္မရွိ

Comments are closed.