3 thoughts on “ရင္ကြဲလိပ္ျပာ – ရိန္မိုး

  1. ရိန္မိုး
    “ျပန္ဆံုခ်ိန္”
    “မင္းရွိေစခ်င္တယ္”
    အဲသီခ်င္းရႏိုင္လား

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.