ငါးဆယ္ေပးပါ

၁. ဆင္ေပါက္ – တစ္မ်ိဳးႏွစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳး
၂. ပန္းေရာင္အလြမ္း
၃. ညေန
၄. ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္
၅. ဘာျဖစ္ျဖစ္
၆. ငါးဆယ္ေပးပါ
၇. ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ရဲ့အေၾကာင္း
၈. ၾကိတ္ပုန္း
၉. အလင္းေရာင္မရွိဘူး
၁၀. တစ္ခါတည္းပါ

Other artists, unknown. Pls provide me if you have any information about that.

Download Link

iFile

MediaFire


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.