ဘြေႏၲာ – နီနီ၀င္းေရႊ

၀၁။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္
၀၂။ ကိုစိမ္းကားရဲ႕ မာယာေတာ
၀၃။ ဘြေႏၲာ
၀၄။ ေမာင္ေမာင္၂ေထြ မင္းသား
၀၅။ ခ်စ္ျမွားနတ္ရွင္
၀၆။ လက္ေဝွ႔ပြဲ
၀၇။ ဆုေတာင္းမွားခဲ့ ေလသာလားရွင္
၀၈။ အဇၤလီ သခင္သို႔
၀၉။ အသဲ၂ခါ ကြဲတဲ့သူပါ
၁၀။ ၁၂ရာစုေခတ္ ကြ်န္မတို႔အခ်စ္

Download
Mediafire


One thought on “ဘြေႏၲာ – နီနီ၀င္းေရႊ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.