ေတးပုလဲ ၈၂ – ျမန္မာျပည္ သိန္းတန္

ေမာင့္အခ်စ္သက္ေသ
ခေရာင္းလမ္း
ေရႊဘံုစံ ၈၂
ဆံၿမိတ္ေျပက်
ေသာကေတာင္တန္း
ဖိုးလမင္းတို႕အရြယ္
သစၥာဆိုဖူးသူသို႕
စက္စဲကမ္းေျခ
မန္းေျမမွာ ၄ ႏွစ္တာ
အေဝးေရာက္ခ်စ္သူ
အခ်စ္သရဲမေလး
ခ်စ္သူေဟမာန္
လည္လည္သြားမယ္
လူ႕ျပည္အတြက္နမူနာ
အိမ္မက္ကမၻာ

Download link -> ifile


One thought on “ေတးပုလဲ ၈၂ – ျမန္မာျပည္ သိန္းတန္

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.