ဘာဘူ – ဘာႀကိဳက္ (The New Album)

ဘာဘူ – ဘာႀကိဳက္ (The New Album)

bb
bb
၀၁။ Hip Hop ပြဲေတာ္
၀၂။ ဘယ္မွာထားမွာလဲ
၀၃။ မင္းသိရင္ၿပီးတာပဲ
၀၄။ ဘာႀကိဳက္
၀၅။ ဘာလုပ္ႀကမွာလဲ
၀၆။ ဒါမ်ိဳးေတြႀကိဳက္တယ္
၀၇။ ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ ပိုက္ဆံ
၀၈။ ပိုင္ရွင္

Mediafire

credit to axeltkw.blogspot.com


2 thoughts on “ဘာဘူ – ဘာႀကိဳက္ (The New Album)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.