ကုိေန၀င္း၊ စုိင္းထီးဆုိင္၊ ခင္ေမာင္တုိး – မုိးေသာက္ခ႔ဲျပီ

ျငိမ္းခ်မ္းမ႔ဲခရီး
မင္းသိဖုိ႔ေျပာခ႔ဲမယ္
ရဲရင္႔ျခင္း
မျပည္႔တ႔ဲအုိး
မုိးေသာက္ခ႔ဲျပီ
ကံအလွည္႔သင္႔ရင္
တစ္ခ်ိန္ကေျပာတ႔ဲစကား

ေမာင္႔စိတ္ကူး
ပန္းသုိ႔မွာတမ္း
လွည္႔လည္သူ
ေလာကရ႔ဲလူ
ခြဲခြာခ်ိန္မရွိျပီ
ျဖဴေဖြးအိပ္ေတာ႔မယ္

L>ownload

Credit : MMCP


One thought on “ကုိေန၀င္း၊ စုိင္းထီးဆုိင္၊ ခင္ေမာင္တုိး – မုိးေသာက္ခ႔ဲျပီ

  1. ေက်းဇူးေတြတင္ျပန္ျပီ Mars ေရ ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵေတြျဖည့္ဆည္းေပးတာေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
    အရာရာမွာေအာင္ျမင္မႈ ရပါေစ။

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.