ေနာေနာ္၊သအို၊ဖိုးသား-ေစလိုရာေစ

  1. ေစလိုရာေစ
  2. တဒဂၤ
  3. မင္းနဲ႔ငါ
  4. အေရးအႀကီးဆံုး
  5. အိပ္မက္
  6. ဆူး
  7. မင္းဆံုးေတြ႔ခ်င္ၿပီ
  8. အေသးအဖဲြ
  9. ေမ့ေန
  10. ျပန္လာခဲ့ေတာ့

Download Link

Mediafire Download


3 thoughts on “ေနာေနာ္၊သအို၊ဖိုးသား-ေစလိုရာေစ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.