အီႏို – ၉ ေယာက္ေၿမာက္ခ်စ္သူ

eno - 9th lover

01 – ENO-kyaw khine lite pyi

02 – ENO-hey you

03 – ENO-9th Lover

04 – ENO-Lann khwel

05 – ENO-min atwat kyay kwel

06 – ENO-hnit paung taya

07 – ENO-hlann lar mel naw

08 – ENO-zatt hnyun htel ka chit thu

09 – ENO-ta kel chit tar lar

10 – ENO-atate ain mat

11 – ENO- min sheet phoe_ ayay

12 – ENO-see lay ta khu-sagar lay ta khun

13 – ENO-O may may

Download

Mediafire


9 thoughts on “အီႏို – ၉ ေယာက္ေၿမာက္ခ်စ္သူ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.