ရဲေလး – အိမ္

ဒီအေခြကုိ အရင္က ME*MMA*ကတင္ထားတာ  အမ္အမ္ေအမွာ ရွိပါတယ္။ အရည္အေသြးေကာင္းတာေလး ရထားလုိ႔ျပန္ရွယ္ေပးလုိက္ပါတယ္။

၀၁။ေလွ်ာက္မညာန႔ဲ
၀၂။မုိး
၀၃။အိမ္ျပန္ခ်ိန္
၀၄။ငါ႔ကုိေျပာပါ
၀၅။မိန္းကေလး
၀၆။လုိအပ္ျခင္း
၀၇။တစ္ေန႔ေန႔ေရာက္ခ႔ဲရင္
၀၈။ရင္ခုန္သံစကားေလးတစ္ခြန္း
၀၉။ဟစ္ေဟာ႔ေလာကအတြက္
၁၀။အိမ္
၁၁။အခ်စ္န႔ဲတစ္ေန႔တာ
၁၂။ေနာက္ဆုံး ….မင္းန႔ဲ

ကလစ္မီ


2 thoughts on “ရဲေလး – အိမ္

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.