အဆုိရွင္အမ်ား – အခ်စ္ရွိတ႔ဲေနရာ

ေတာင္းပန္ပါတယ္-မုိးဟန္လြင္
ငါ႔အျပစ္-အယ္ပီး
နင္႔အေၾကာင္း-ပီတာ
ေက်နပ္လုိက္မယ္-မုိးဟန္လြင္
ဟန္မေဆာင္တက္ေအာင္-အယ္ပီး
အေျပာင္းအလဲ-ပီတာ
လႊမ္းစရာမရွိဘူး-မုိးဟန္လြင္
စဥ္းစား-အယ္ပီး
နင္မုန္းလုိက္-ပီတာ
အခ်စ္ရွိတ႔ဲေနရာ-အယ္မုိး
ခ်စ္သူ-မုိးဟန္လြင္
ထပ္ေတြ႔ခ်င္တယ္-ပီတာ
နင္တစ္ေယာက္တည္းလုိတယ္-အယ္ပီး

A Chit Shi Tae Nay Yar


One thought on “အဆုိရွင္အမ်ား – အခ်စ္ရွိတ႔ဲေနရာ

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.