ဦဴးသုမဂၤလ(ဒယ္အုိးဆရာေတာ္) – တရားေတာ္မ်ား

သက္ဆုိးရွည္ဇတ္သိမ္းစုိ႔

ညီညႊတ္ၾကစုိ႔

အရွိႏွင္႔အသိကုိက္ေအာင္လုပ္ၾကရန္

မိမိတုိ႔ရ႔ဲ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ကယ္တင္ႏုိင္ၾကပါေစ။


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.