သုထက္ – ေလွ်ာက္မယ္႔လမ္း

ေနာက္ဆုံး(Last)
ေလွ်ာက္မယ္႔လမ္း
လုိအပ္ေနလုိ႔
အဆိပ္မိတ႔ဲအတိတ္
ရႈးသြပ္ျခင္း
လူတစ္ေယာက္ရ႔ဲေနာက္ဆုံးညစာ
ေနခ႔ဲေတာ႔
အိမ္မက္မ်ားအေၾကာင္း
အိပ္မက္အတုိင္း
ရင္ႏြမ္းတ႔ဲအလြမ္း
ေ၀းေနသေရြ႔

ေလွ်ာက္မယ္႔လမ္း

zp8497586rq

2 thoughts on “သုထက္ – ေလွ်ာက္မယ္႔လမ္း

Comments are closed.