ကုိေန၀င္း – ယာဥ္အမီ ရီရီျပံဳးျပန္ပါ

အားလုံးကုိေက်ာ္ျဖတ္ရမယ္ ခဏလူသား ကုိယ္႔စိတ္န႔ဲကုိယ္႔ကုိ ေၾကြခ်ိန္မသင္႔ေၾကြတ႔ဲပန္းမုိ႔ မေရရာတ႔ဲလမ္း မႏၱေလးျမိဳ႔ပန္းေတာက္ပြင္႔တ႔ဲည ေနညိဳေနျပီ အုိးထိန္းစက္သံသရာ ေပ်ာ္ေတာ္စက္ စိတ္တူကုိယ္ကြဲ L>ownload Credit : MMCP

ကုိေန၀င္း၊ စုိင္းထီးဆုိင္၊ ခင္ေမာင္တုိး – မုိးေသာက္ခ႔ဲျပီ

ျငိမ္းခ်မ္းမ႔ဲခရီး မင္းသိဖုိ႔ေျပာခ႔ဲမယ္ ရဲရင္႔ျခင္း မျပည္႔တ႔ဲအုိး မုိးေသာက္ခ႔ဲျပီ ကံအလွည္႔သင္႔ရင္ တစ္ခ်ိန္ကေျပာတ႔ဲစကား ေမာင္႔စိတ္ကူး ပန္းသုိ႔မွာတမ္း လွည္႔လည္သူ ေလာကရ႔ဲလူ ခြဲခြာခ်ိန္မရွိျပီ ျဖဴေဖြးအိပ္ေတာ႔မယ္ L>ownload Credit : MMCP

ကုိရဲလြင္၊ ခင္ေမာင္တုိး၊ ကုိေန၀င္း – ပန္းပ်ိဳးလက္

သီခ်င္းလက္ဆင္႔ကမ္း မျပင္ေတာ႔ဘူး ၾကင္နာသူရ႔ဲအေ၀းဆီမွာ မင္းသိပါတယ္ အမွတ္တရအဆိပ္တက္ ေနာက္ကြယ္ကလူ ရဲရင္႔ျခင္း (၂) ေဆာင္းဇာတ္လမ္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ခံတြင္းပ်က္ေနသူ ႏူတ္ခြန္းဆက္ ပန္းပ်ုိဳးလက္ အဆုံးမ႔ဲသီခ်င္း L>load Credit : MMCP

ကုိေန၀င္း – ယိမ္းႏြ႔ဲတ႔ဲလႈိင္း

ကုိယ္႔ဘက္ကဆႏၵ ခ်ိန္းထားတ႔ဲေန႔ စဥ္းစားထား ယိမ္းႏြ႔ဲတ႔ဲလႈိင္း လႊမ္းရတ႔ဲညေတြလြန္ပါေစ သင္႔ကုိယ္စား ဆုေတာင္း ေဒါသန႔ဲရုပ္တရား ရင္ကုိေအးျမရေစသား ပင္ညဳိရိပ္ ေႏြေရာက္ခ်ိန္နီးျပီအခ်စ္ မုိးမခေႏြ သည္ပုံခရီး L>ownload Credit : MMCP