သုထက္ – ေလွ်ာက္မယ္႔လမ္း

ေနာက္ဆုံး(Last) ေလွ်ာက္မယ္႔လမ္း လုိအပ္ေနလုိ႔ အဆိပ္မိတ႔ဲအတိတ္ ရႈးသြပ္ျခင္း လူတစ္ေယာက္ရ႔ဲေနာက္ဆုံးညစာ ေနခ႔ဲေတာ႔ အိမ္မက္မ်ားအေၾကာင္း အိပ္မက္အတုိင္း ရင္ႏြမ္းတ႔ဲအလြမ္း ေ၀းေနသေရြ႔ ေလွ်ာက္မယ္႔လမ္း zp8497586rq