ေစတန္ – ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းဗိမာန္

၁။ ဗိမာန္ ၂။ ေ၀းရမယ္႔ေန႔ ၃။ ဘ၀န႔ဲ အခ်စ္ ၄။ အမုန္းဆု ၅။ ငုိရင္ အရႈံး ၆။ တြင္းနက္ ၇။ ေသာင္ျပင္ပန္ခ်ီကား ၈။ အဆိပ္ပန္း ၉။ အခ်စ္ည ရထား ၁၀။ ဘ၀ကူး အိမ္မက္ ၁၁။ ေသမင္းေခၚသံ ၁၂။ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္ လမင္းငယ္ လင္႔သြားရန္ Credit to Axlerose