အၾကည္ေတာ္ – ျဖဴစင္ျခင္း

၁။ ခ်စ္သူ ၂။ အရင္အတုိင္းပဲ ၃။ နားလည္မလား ၄။ တကယ္လုိ႔မ်ား ၅။ တမ္းတစိတ္ ၆။ ျဖဴစင္ျခင္း ၇။ အခ်စ္ဆုိတဲ့အရာ ၈။ ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့လမ္း ၉။ လေရာင္ေၾကြ ၁၀။ ညဥ္႔သုံးယံခါ