အန္းေနာ္ – ေနခြင့္

၀၁။ အတိတ္ရဲ႕ ပံုရိပ္ ၀၂။ ျဖစ္ရပ္မွန္ ၀၃။ ခ်စ္တဲ့အေၾကာင္း ၀၄။ အခ်စ္ငွက္ငယ္ ၀၅။ အေျဖ ၀၆။ ေမွ်ာ္လင့္မရဲပါ ၀၇။ ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း ၀၈။ အေဖာ္မဲ့ည အလြမ္း ၀၉။ အေ၀းကေခၚသံ ၁၀။ အိပ္မက္ခရီး ၁၁။ ေတြ႔ဆံုခ်ိန္ ၁၂။ ေနခြင့္ credit: Jone Sein(MMCP)