လူပ်ဳိလွည့္ေတး – Bunny Phyoe [ CD ]

လူပ်ဳိလွည့္ေတး – Bunny Phyoe [ CD ] တစ္ပုဒ္ခ်င္း Download ရန္(MAMC) လူပ်ဳိလွည့္ေတး – Bunny Phyoe [ CD ] Zip FIle [ Mediafire Link ] လူပ်ဳိလွည့္ေတး – Bunny Phyoe [ CD ] Zip FIle [ Uploadingit.com/ ] If you like it , Don’t Forget To Buy Original

ရန္ကုန္ျမဳိ႔ထဲမွာ

၁။ ေဖာ္ျပ – Jeli (Feat: Bro-G) ၂။ စိတ္ကူးအေတြးထဲမွာ – Examplez ၃။ ေရတိမ္နစ္ျခင္း – J-me ၄။ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ထဲမွာ – ရန္ရန္ခ်မ္း Jeli ၅။ ယုံၾကည့္ခဲ့ေသာေန႔ – သားၾကီး ရဲေလး ၆။ ေခါင္းကုိလႈပ္ – J-me ၇။ သူစိမ္းတစ္ေယာက္လုိ – Jeli ၈။ ရွာၾကည့္လုိက္ – Jeli (Feat: Ar T) ၉။ ေ၀းဖုိ႔မေျပာနဲ႔ – Ash (Feat: Z) ၁၀။ ျပန္ဆုံခ်ိန္ေတြ – Loop (Feat: Bambino) ၁၁။ အေ၀းကုိ – RC … Continue Reading →