ေအာင္မ်ဳိးထြဋ္ – ခ်စ္သူဆြဲအား

၁။ ခ်စ္သူဆြဲအား ၂။ အခ်စ္ရူး ၃။ ခ်စ္ရတဲ့သူ ၄။ အမွတ္တရေလးမ်ား ၅။ စိတ္ကူး ၆။ လုိ ၇။ မ်က္လုံးရုိင္း ၈။ အခ်စ္ဟာဘာလဲ ၉။ မင္းတစ္ေယာက္တည္း ၁၀။ ေနခဲ့ပါ ၁၁။ ခ်စ္သူႏွင္းဆီ ၁၂။ အၾကင္နာည