ေအာင္သီဟ – တစ္ခါတည္းပါ

၀၁။ ၿငိမ္းမရတဲ့မီး ၀၂။ သူေပ်ာ္မယ့္လမ္း ၀၃။ ေမးခြန္း + ေရဗကၠာ၀င္း ၀၄။ တစ္ခါတည္းပါ ၀၅။ ႏွလံုးသားကိုဖြင့္ျပလိုက္ + ဟဲေလး ၀၆။ ေၾကာက္တယ္ ၀၇။ ေ၀ဖန္ေရးဓားသြား + အယ္ဆိုင္းဇီ ၀၈။ စိတ္ေလွ်ာ့ ၀ိတ္ေလွ်ာ့ ၀၉။ ဧဒင္သို႕အျပန္ + ဇမ္းႏူး ၁၀။ အခ်စ္နဲ႕ ၁၁။ ဖိတ္စာေ၀ခ်ိန္ + ေခ်ာစုခင္ ၁၂။ သစၥာမိုးေျမ