အေမ့ပုခက္လႊဲ

01 – အေမ့ပုခက္လႊဲ 02 – မီးမီးေလးရဲ႕ ေမေမ့ေက်ာင္း 03 – မိသားစုဟုေခၚပါသည္ 04 – ကေလးတို႔ဆရာမ 05 – အေဖၾကီးနဲ႕အေမၾကီး 06 – လယ္လယ္သြားမယ္ 07 – တလုံးႏွစ္လုံး စာစီကုံး 08 – မိုးသီခ်င္း