ေ႐ႊေျမရနံ ့- အတည္ ၊ စိုးသိန္း

1.ဆန္းေႏြဦး 2.ေတာနဲ ့ေတာင္စြယ္ 3.ၿမိဳင္ေဟမာ 4.ၿမိဳင္ႀကီးေဟမာ 5.ဆန္းဆန္းသဥၨာေညာင္ 6.နန္းဘံုသီဟာေဗြ 7.ေဇယ်တုသဗၺမဂၤလာ Download