မင္းအတြက္ ၁ “Hip Hop, R & B, Rap”

၁။ အခ်စ္ဆုံး – မ်ဳိးေက်ာ့ၿမဳိင္ ၂။ အလြမ္းခ်ယ္ရီ – System ၃။ ေ၀းသြားတဲ့အနမ္း – Cartoon ၄။ မျဖစ္သင့္ေတာ့တဲ့ – L.R.C ၅။ ျပန္လာပါ – ငယ္ငယ္ ၆။ ေစာင့္ဦးမယ္ – ဇမ္ႏူး ၇။ မင္းေလးအေၾကာင္း – Bambino ၈။ မင္းမွမင္းပါပဲ – Target ၉။ ခ်စ္တယ္မွားတယ္ – ဟိန္းေဇာ္ ၁၀။ ေ၀းေနတုန္းပဲ – ဘဲဥ အိျမတ္