အဆုိရွင္အမ်ား – အခ်စ္ရွိတ႔ဲေနရာ

ေတာင္းပန္ပါတယ္-မုိးဟန္လြင္ ငါ႔အျပစ္-အယ္ပီး နင္႔အေၾကာင္း-ပီတာ ေက်နပ္လုိက္မယ္-မုိးဟန္လြင္ ဟန္မေဆာင္တက္ေအာင္-အယ္ပီး အေျပာင္းအလဲ-ပီတာ လႊမ္းစရာမရွိဘူး-မုိးဟန္လြင္ စဥ္းစား-အယ္ပီး နင္မုန္းလုိက္-ပီတာ အခ်စ္ရွိတ႔ဲေနရာ-အယ္မုိး ခ်စ္သူ-မုိးဟန္လြင္ ထပ္ေတြ႔ခ်င္တယ္-ပီတာ နင္တစ္ေယာက္တည္းလုိတယ္-အယ္ပီး A Chit Shi Tae Nay Yar