ေအာင္ခန္႔ – တစ္ေယာက္တည္းေတြးၿခင္း (၂၀၁၁)

ေအာင္ခန္႔ – တစ္ေယာက္တည္းေတြးၿခင္း (၂၀၁၁) ၀၁ မွိဳတက္အေတြးအေခၚမ်ား ၀၂ တစ္ေယာက္တည္းေတြးၿခင္း ၀၃ ဆက္မခ်စ္နဲ႔ ၀၄ ေ၀းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀၅ ဇေ၀ဇ၀ါညမ်ား ၀၆ ေ၀းတဲ့ခဏ ၀၇ ဘ၀ရုပ္ရွင္ ၀၈ မင္းရဲ႕အေ၀း ၀၉ ေမွ်ာ္လင့္ေနဆဲ ၁၀ မီးလွ်ံငွက္ဒ႑ာရီ http://www.mediafire.com/?z3899bgkg1c89gj Credit to axle/swordfish

အရင္တိုင္းထက္

၀၁။ အရင္တိုင္းထက္ – ေကာင္းေကာင္း ၀၂။ မင္းမရွိတဲ့ေန႔ – မီးႏို ၀၃။ အေ၀းဆံုး – ခ်မ္းခ်မ္း ၀၄။ လမ္းျပဦး – ဒီႀသ ၀၅။ မင္းအတြက္အဆင္သင့္ – ေနေန ၀၆။ မေပါင္းႏိုင္တဲ့အခ်စ္ – စေန ၀၇။ ညရည္းစား – ခ်မ္းခ်မ္း ၀၈။ မ်က္ရည္လက္နက္ – မီးႏို ၀၉။ အခ်စ္ေရစက္ – ေအာင္ခန္႔ + ေနေန ၁၀။ ျပန္ဆံုမယ့္တစ္ေန႔ – အိုင္းရင္း ၁၁။ ေပးဆပ္အခ်စ္ – ေကာင္းေကာင္း ၁၂။ ႏွလံုးသားအလွဆင္ေတး – ေနေန + ခ်မ္းခ်မ္း