ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္ – ငါ့စိတ္ထဲကေႏြဦး ၂၀၁၁

ျပည့္ပိုင္မွဴးအိမ္ – ငါ့စိတ္ထဲကေႏြဦး ၂၀၁၁ ၀၁ မွားေနလာ ၀၂ ႏွလံုးသားဒိုင္ယာရီ ၀၃ ခ်ယ္ရီခ်ိန္ ၀၄ ေႏြဦး ၀၅ မင္းအေႀကာင္းစိတ္ကူး ၀၆ ဘ၀တစ္ခု ၀၇ အိမ္ၿပန္ခ်ိန္ ၀၈ ငါ့စိတ္ ၀၉ ေစညႊန္ရာ ၁၀ အခ်စ္ ၁၁ ကဗ်ာဆန္ေသာမိုး http://www.mediafire.com/?ia3zisjysvlr550 Special thanks to axle rose/ swordfish