ေႏြရာသီဇာတ္လမ္း

၁။ ဆြဲအားေလး – ထြဏ္းထြဏ္း+သီရိေဂ်ေမာင္ေမာင္ ၂။ တစ္နယ္စီခြဲႏုိင္မလား – ဗစ္တာခင္ညိဳ+ မီမီ၀င္းေဖ ၃။ အေနခ်င္ဆံုး – ဟန္ထြန္း + ပုိးရည္ ၄။ အခ်စ္အတုိင္း – ဘုိဘုိ + သီရိေဂ်ေမာင္ေမာင္ ၅။ အခ်စ္နဲ႕လြတ္ကင္းတာဘယ္သူမွ မရွိ – ဟန္ထြန္း + မီမီ၀င္းေဖ ၆။ ေႏြမွာရြာတဲ့ မုိး – ဒီဥကၠာ + သီရိေဂ်ေမာင္ေမာင္ ၇။ ေပါင္းစပ္မရတဲ့ အခ်စ္မ်ား – ဗစ္တာခင္ညိဳ+ မီမီ၀င္းေဖ ၈။ ေႏြရာသီဇာတ္လမ္း – ဟယ္ရီလင္း + မီမီ၀င္းေဖ ၉။ နားခ်င္တယ္ – ဖုိးဖန္ + ေခ်ာစုခင္ ၁၀။ အိပ္မက္ေလးမေ၀းေတာ့ဘူး … Continue Reading →