ပိုးအိစံ – လြမ္းေစေသာေမာင္

၀၁ ။ ေဆာင္းရယ္ႏွင္းရယ္ကိုယ့္ခ်စ္သူရယ္ ၀၂ ။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းကေငြလမင္း ၀၃ ။ ေမတၱာကမၻာမ်ားၿဖင့္မၿခားလိုတယ္ ၀၄ ။ ႏွင္းေပ်ာက္တဲ့ေႏြ ၀၅ ။ အခ်စ္မ်ားစြာၿဖင့္သာ ၀၆ ။ မုန္းရစ္ေလဦး ၀၇ ။ အလြမ္းေႏြကိုစမ္းေရထဲေမၽွာလိုက္မည္ ၀၈ ။ ဘ၀ခ်င္းဆုံေတြ႕ပါရေစ ၀၉ ။ ဆယ္မိုးဆယ္ေနြ ၁၀ ။ အခ်ိန္ရမွနားေထာင္ပါ ၁၁ ။ လြမ္းေစေသာေမာင္ Download Link Mediafire