လြတ္စကၡတ္ျဖစ္သြားျခင္း – ZipZapt&Air Air [ CD ]

01 Hello – ZipZapt , Air Air 02 ZipZapt To AirAir – ZipZapt , Air Air 03 မလုိခ်င္ဘူး – ZipZapt , Air Air 04 ေရေတြၾကီးေနပီ – ZipZapt , Air Air 05 မင္းေၾကာင့္ – AirAir 06 Hopeless Ending – ZipZapt [ Feat- AirAir ] 07 Out Of Control – ZipZapt , Air Air 08 လြမ္းေနတယ္ – … Continue Reading →